Shiage-do 5000 M

Shiage-do


For finishing polishing.

Knife, Chisel, Planer,Graver,Razor13.5 x 8 x 1.5 cm

390 g
Shiage-do 5000 M

Price: 5,000yen