Shiage-do (Awase-do) 10000 J

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 18 x 6 x 3.5 cm

972 g
Shiage-do (Awase-do) 10000 J

Price: 10,000yen

Quantity: